Oferta

Konsultacje psychologiczne

To spotkanie ze specjalistą, podczas którego istnieje możliwość omówienia aktualnie doświadczanego  problemu. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie źródeł trudności, rozważenie możliwych strategii poradzenia sobie w sytuacji problemowej. To wstępny etap pomocy zgłaszającej się do gabinetu osobie  obejmujący od 1 do 5 spotkań 50 – 60 min, które mają na celu rozeznać się w zakresie problemu z jakim przychodzi pacjent, aby móc zaproponować mu najbardziej właściwą formę pomocy. Jeśli w czasie konsultacji w porozumieniu z pacjentem terapeuta uzna, iż konieczna jest pacjentowi innego rodzaju pomoc niż psychologiczna- wówczas odpowiednio pokieruje pacjenta, często konsultacje są wstępem do psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia dzieci

W psychoterapii dzieci, w głównej mierze wykorzystuje się zabawę i rysunek. Jest to związane z założeniem, że zabawa dziecięca jest „symboliczną ekspresją konfliktów i lęków” („Teoria Melanii Klein w praktyce klinicznej”, H. Segal), z jakimi dziecko się boryka. Zabawa jest formą komunikacji dziecka, dzięki której może ono nie wprost wyrazić swoje uczucia, emocje i lęki, z którymi ma słaby i utrudniony kontakt, a co w konsekwencji powoduje trudności. Temat, forma, przebieg zabawy zazwyczaj zawierają symbolikę, dzięki której dziecko komunikuje swój świat przeżyć wewnętrznych, co często jest jedynym dostępnym środkiem by zrozumieć, co przeżywa mały pacjent.
Czytaj więcej…

Psychoterapia młodzieży

To pomoc skierowana do młodzieży, która z powodu dorastania znalazła się w kryzysie. Większość młodych ludzi pomimo gwałtownych zmian, jakie przechodzą, potrafią utrzymywać pozytywne relacje z rodzicami i z rówieśnikami. Czują się kompetentni w zakresie swoich umiejętności, stopniowo znajdują odpowiedź na pytanie „kim jestem?” oraz dobrze radzą sobie z napięciami rozwojowymi. Zdarza się jednak, że nastolatek przeżywa różnego rodzaju trudności, z którymi nie potrafi poradzić sobie samodzielnie.
Czytaj więcej …

Psychoterapia dorosłych

Jeśli jesteś osobą dorosłą psychoterapia może pomóc w trudnościach takich jak:

 • zaburzenia zachowania: agresja, konflikty w domu i w pracy
 • zaburzenia emocji: depresja, lęki, fobie, nerwice
 • depresja poporodowa
 • zaburzenia psychotyczne
 • przewlekły stres, przemęczenie
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, otyłość
 • trudne sytuacje życiowe: śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba, utrata pracy
 • utrata sprawności fizycznej i psychicznej związana z urazami lub przewlekłą chorobą
 • oraz wielu innych problemach emocjonalnych i życiowych .
  Czytaj więcej ….

Psychoterapia małżeństw, par

Oferta skierowana jest dla małżeństw/par przeżywających kryzys. W czasie pierwszych konsultacji terapeuta właściwie oceni, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia wspólnej terapii. Niedostateczna motywacja do zmiany relacji i zachowań, zagrożenie rozwodem, stosowanie przemocy, głębokie zaburzenia emocjonalne i/lub psychiczne u jednego czy obojga małżonków oraz zdrada, zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński, to tylko niektóre z przeciwwskazań do terapii.

Osoby będące w związkach, gdy mają motywację i wskazania do podjęcia psychoterapii w zależności od przyjęcia założeń danej teorii, podejmują terapię razem lub osobno. W psychoanalitycznym i psychodynamicznym ujęciu najczęściej proponuje się małżonkom podjęcie terapii indywidualnej – każda osoba z innym terapeutą. Ma ona na celu wewnętrzne wzmocnienie, ugruntowanie własnego „ego” i uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację.
Czytaj więcej ….

Konsultacja/ terapia w domu pacjenta

To pomoc psychologiczna podejmowana w domu lub w  innym wskazanym przez zamawiającego miejscu z powodu trudności z dotarciem do gabinetu takich jak: wiek osoby; trudności z poruszaniem się; współistniejące choroby czy dysfunkcje pacjenta.

Do czasu konsultacji doliczany jest czas i koszt dojazdu do klienta ustalany przed planowanym spotkaniem z zamawiającym.

Opieka okołoporodowa

Sytuacja planowania ciąży, jej przebieg, poród, a później połóg wywołują liczne zmiany nie tylko w ciele ale i w sferze psychicznej kobiety. Wydarzenia te ze swojej natury są źródłem stresu, mogą powodować zwiększoną drażliwość oraz obniżony nastrój. Często w ciąży i w pierwszych momentach macierzyństwa towarzyszą niepokojące myśli i uczucia, które rozmijają się z powszechnymi wyobrażeniami o ciąży i pełnej miłości relacji z noworodkiem. W emocjonalności kobiety mogą dominować stany ekscytacji i radości, ale może ona doświadczać również poczucia cierpienia i dyskomfortu. Pojawiająca się więź matki z nowonarodzonym dzieckiem może wzmacniać, dawać siłę i poczucie satysfakcji, natomiast wszelkie trudności w nawiązaniu takiej relacji mogą spotęgować frustracje powodujące lęk i poczucie winy.

Trudności z zajściem w ciążę, trudny jej przebieg albo strata wyczekiwanego dziecka, mogą u kobiety wywoływać żal, poczucie winy i złość, co w konsekwencji prowadzi do trudności w relacjach z bliskimi, a także zaburza funkcjonowanie społeczne. Innym wskazaniem do psychoterapii kobiety w połogu jest depresja poporodowa (10 – 20 proc.) czy Baby blues, który zdarza się o wiele częściej. Dotyczy on od 50 do 80 proc. młodych mam.
We wszystkich tych przypadkach wskazane jest wsparcie i pomoc psychoterapeutyczna.
Zapraszamy do skorzystania z oferty!

UWAGA – istnieje możliwość wizyty w domu pacjentki!

Badania psychologiczne

Oferujemy diagnozę psychologiczną w zakresie:

 • ilorazu inteligencji
 • określania cech osobowości
 • zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży
 • oceny funkcjonowania procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia)

Poradnictwo On – line (skype)

Oferta pomocy skierowana głównie dla osób przebywających czasowo lub na stałe poza granicami naszego kraju, które potrzebują fachowej porady w języku ojczystym.

Pomoc pedagogiczna

To oferta skierowana do dzieci i rodziców borykających się z trudnościami natury pedagogicznej. Kłopoty szkolne dzieci, trudności wychowawcze, kłopoty w nauce a także w nawiązaniu dobrych relacji dziecko – rodzic; trudności adaptacyjnych; w kontaktach z rówieśnikami a także fobią szkolną, zaburzeniami zachowania i innymi.

Psychoedukacja

To forma pomocy polegająca na przekazywaniu wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.  Psychoedukacja może być także pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych.

Spotkania w zależności od potrzeb mogą odbywać się raz w tygodniu lub rzadziej i trwają 50 – 60 min.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce

Dla dzieci, które mają kłopoty z nauką proponujemy zajęcia poprawiające kompetencje z zakresu metod skutecznego uczenia się oraz motywacji do nauki.

Spotkania w zależności od potrzeb mogą odbywać się raz w tygodniu lub rzadziej i trwają 50 – 60 min.